Şu an sitemizde 11 kişi
bulunmaktadır

KVKK Aydınlatma Metni

Aydınlatma Bildirimi

OKUŞLAR SİGORTA Ara. Hiz.Ltd.Şti ‘ nin bir markası olan farkıbizden.com’u  tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“bundan böyle “Kanun”) çerçevesinde OKUŞLAR SİGORTA Ara.Hiz. Ltd Şti. kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede poliçenizi satın aldığınız acentemiz kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri İşleyici” sıfatıyla işlemektedir.

Bu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. OKUŞLAR SİGORTA Ara.Hiz. Ltd Şti. olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. (0850) 888 0600 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizi aramak suretiyle aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz İlgili Kişi (Siz değerli müşterimiz) Hakları’na sahipsiniz. Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizdeki yetkililerimizden sözel veya kayıtlı olarak aydınlatma yükümlülüğü hakkında bilgi alabilirsiniz.

A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Ticaret Sicil No : 2280

Vergi Kimlik Bilgileri : Polatlı Vergi Dairesi V.NO :  640 00 37 184

MERSİS No : 0640003718400014

Müşteri Hizmetleri : (0850) 888 06 00

İnternet  : www.farkibizden.com, www.okuslarsigorta.com           

Sorularınız için : info@farkibizden.com   

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acenteliğimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş., ve AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve diğer iştiraklerimize de aktarılabilmektedir.

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; acenteliğimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir

E-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0850) 888 06 00  numaradan iletişime geçebilir ya da info@farkibizden.com   adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.